Nogometni klub Kranj

 

Osebna izkaznica kluba NK KRANJ

Ime Kluba: Nogometni klub Kranj

Naslov: Savska loka 24, 4000 Kranj

Predsednik kluba: Miro Vodan

Fax:      +386 (0)4 2369 071

Spletna stran: http://www.nkkranj.si

Datum ustanovitve: 31.05.1973

PRAVILA NOGOMETNEGA KLUBA KRANJ

Na podlagi določil 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98, 89/99, 80/2004 in 61/2006) je občni zbor dne 28. 06. 1996, 08. 06. 2002, 12. 06. 2004 in 15. 12. 2006 sprejel naslednja

PRAVILA

NOGOMETNEGA KLUBA

KRANJ

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravila določajo:

1. namen in naloge kluba;
2. status in organizacijo kluba;
3. članstvo v klubu;
4. organe kluba;
5. financiranje kluba;
6. druge zadeve kluba.

2. člen

Ime kluba je Nogometni klub Kranj (v nadaljnjem besedilu: klub).

Sedež kluba je v Kranju, Savska loka 24.

3. člen

Klub je prostovoljno združenje igralcev in ljubiteljev nogometne igre, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi.

4. člen

Klub deluje na območju krajevnih skupnosti Orehek-Drulovka, Planina, Bratov Smuk, Huje in Kranj-Center v Mestni občini Kranj.

5. člen

Klub je pravna oseba, registrirana pri pristojnem organu; ima svoj žig, transakcijski račun in organe.

6. člen

Znak kluba zgoraj ponazarja stari del Kranja pod katerim je napis NOGOMETNI KLUB KRANJ, v srednjem delu prikazuje stiliziranega nogometaša pod katerim je žoga in napis 1973. Pečat kluba je v obliki obraza velikosti 3 cm.

7. člen

Klub predstavlja in zastopa predsednik kluba, v njegovi odsotnosti njegov namestnik, v odsotnosti obeh pa tajnik.

8. člen

Klub je član Medobčinske nogometne zveze Gorenjske – Kranj. Klub se lahko včlani tudi v druge sorodne organizacije v državi, katerih namen je razvijati nogometno igro na tekmovalni podlagi. Klub sodeluje z ustreznimi organizacijami v Mestni občini Kranj, v krajevnih skupnostih, z nogometnimi klubi in z drugimi športnimi organizacijami.

9. člen

Klub se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s temi pravili, pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne organizacije ni v nasprotju z interesi Slovenije.

10. člen

Delovanje kluba temelji na načelih amaterizma in javnega delovanja.

11. člen

Klub obvešča o delovanju širšo in ožjo javnost.

1. Ožjo javnost obvešča:

-z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v klubskih prostorih;

-z izdajo internega glasila

-s tem, da je omogočen vpogled v zapisnike vseh organov društva.

2. Širšo javnost obvešča:

-s tem, da  so občni zbori kluba javni in da se na njih vabijo novinarji ter druge

osebe, ki izkažejo tak interes;

– s tem, da organizira tiskovne konference;

– prek drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik kluba, oz. oseba, ki jo predsednik pooblasti.

II. NAMEN IN NALOGE KLUBA

12. člen

Namen in naloge društva so zlasti:

-razvijanje in posredovanje karakternih vrlin pri svojih članih (občutek za delo v
skupnosti, samokritičnost, točnost, prijateljstvo, skromnost,…);

-skrb za množičnost telesne in športne kulture;

-skrb za kvaliteto tekmovalcev;

-vzgoja članstva v športnem duhu;

-skrb za zdravje članstva, ki se uresničuje preko udeležbe pri aktivnostih kluba.

13. člen

Klub uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:

-da vzbuja pri članih zaupanje v lastne moči;

-podpira težnje in prizadevanje za rekreacijo in se zavzema za enakopravno

uveljavljanje v družbenem življenju;

-sodeluje v tekmovanjih pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Gorenjske, oz.

Nogometne zveze Slovenije;

-vzgaja svoj strokovni kader in zato organizira izpopolnjevanje svojih članov na

športnem in rekreacijskem področju z vadbo, seminarji in tečaji;

III. STATUS IN ORGANIZACIJA KLUBA

14. člen

Klub je organiziran na ravni krajevnih skupnosti Orehek-Drulovka, Planina, Bratov Smuk, Huje in Kranj-Center v Mestni občini Kranj in deluje na območju omenjenih krajevnih skupnosti.

15. člen

Delovanje kluba je javno ter skladno s temi pravili. Svoje člane in širšo javnost klub obvešča na način ki je opisan v 11. členu teh pravil.

16. člen

Klub organizira športne prireditve (treninge, tekmovanja, mitinge, družabna srečanja,.)

IV. ČLANSTVO KLUBA

17. člen

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih ter izrazi željo postati član kluba in v ta namen poda pismeno pristopno izjavo. Član kluba lahko postane tudi tujec, če izkaže, da ima odobreno dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in nameni kluba, navedenimi v teh pravilih. Članstvo v klubu je prostovoljno.

18. člen

Naloge članov kluba so, da:

-se redno udeležujejo aktivnosti kluba;

-se udeležujejo tekmovanj v svoji ekipi;

-redno plačujejo članarino;

-spoštujejo pravila kluba, odločbe in sklepe kluba

-z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega

programa kluba;

-skrbijo za objekte in druga sredstva s katerimi klub razpolaga.

19. člen

Pravice članov kluba so, da:

-volijo in so izvoljeni v organe kluba;

-sodelujejo pri delu organov kluba;

-dajejo predloge ter sugestije organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog;

-glede na dosežene rezultate zastopajo klub na tekmovanjih v Sloveniji in v tujini;

-jim je omogočeno treniranje;

-so obveščeni o delu kluba;

-prejmejo nagrade in pohvale za delo v klubu ter za športne rezultate;

20. člen

Častni član kluba lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem storila klubu usluge posebne vrednosti in ki jih klub kot tak imenuje.

21. člen

Pravice in dolžnosti članov organov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila. Ko gre za dosežke in požrtvovalnosti, ki jo član kluba pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

22. člen

Članstvo v klubu preneha:

-z izstopom;

-s črtanjem;

-z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije kluba;

-s smrtjo

23. člen

Član izstopi iz kluba prostovoljno, kadar poda organom kluba pismeno izjavo o izstopu. Člani – igralci registrirani pri Medobčinski nogometni zvezi Gorenjske – Kranj in Nogometni zvezi Slovenije dobijo izpisnico, kadar podajo organom kluba pismeno prošnjo za izpisnico ter imajo poravnane vse obveznosti do kluba.

24. člen

Član se črta iz kluba, če kljub dvakratnemu opominu ne plača članarine.

25. člen

Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 18. členu pravil, če zavestno ravna proti interesu in ugledu kluba in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.

V. ORGANI KLUBA

26. člen

Klub ima naslednje organe:

1. občni zbor;

2. izvršni odbor;

3. nadzorni odbor;

4. disciplinska komisija.

V.I. Občni zbor

27. člen

Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo  vsi aktivni in častni člani kluba in ima naslednje pristojnosti:

1. odloča o organizaciji in statusnih spremembah kluba;

2. sprejema pravila kluba;

3. sprejema delovni program kluba;

4. sklepa o finančnem načrtu in potrjuje zaključni račun;

5. voli in razrešuje predsednika ter člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in

disciplinske komisije;

6. odloča o prodaji nepremičnin;

7. odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in

disciplinske komisije

8. sklepa o prenehanju kluba;

9. opravlja druge zadeve, za katere ni pristojen drug organ.

28. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Občni zbor kluba se organizira najmanj enkrat v mandatu. Občni zbor kluba skliče izvršni odbor. Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če se uradno sklicanega občnega zbora ne udeleži več kot polovica članov, se občni zbor prične pol ure po uradno sklicanem času. Če zbor tudi tedaj ni sklepčen se začetek ponovno odloži za nadaljnjih 15 minut nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje večina prisotnih članov.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.

29. člen

Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na pismeno zahtevo tretjine članov kluba. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor, najkasneje v roku enega meseca, po tem, ko je prejel tako zadevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor polovica članov kluba.

30. člen

Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.

31. člen

Občnemu zboru smejo poleg članov kluba prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem kluba (predstavniki nogometnih organizacij, predstavniki sponzorjev, predstavniki državnih organov in občani nasploh), vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

V.II. Izvršni odbor

32 člen

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora. Opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki spadajo v njegovo delovno področje ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

33. člen

Izvršni odbor kluba šteje do sedemnajst članov. Sestavljajo ga:

1.   predsednik;

2.   namestnik predsednika;

3.   predsednik tehnične komisije;

4.   blagajnik;

5.   predsednik disciplinske komisije in;

6.   do trinajst članov

34. člen

Izvršni odbor kluba ima naslednje naloge in pristojnosti:

1. sklicuje občni zbor in pripravlja poročilo o delu ter predloge za občni zbor;

2. pripravlja predloge za splošne akte kluba;

3. obravnava in sprejema pravilnike kluba, navedene v 62. členu teh pravil;

4. v okviru plana razporeja finančna sredstva kluba;

5. razporeja finančna sredstva kluba izven okvira plana kluba v izjemnih in

neodložljivih zadevah;

6. vodi posle, ki zadevajo evidenco članov kluba;

7. skrbi za registracijo članov (igralcev) pri Nogometni zvezi Slovenije in

Medobčinski nogometni zvezi Gorenjske;

8. odloča o pritožbah na sklepe disciplinske komisije kot drugostopenjski organ;

9. iz vrst članstva imenuje stalne in občasne komisije;

10. določa višino članarine;

11. določa vrsto in višino nagrad članom kluba;

12. sklepa pogodbe s trenerji in ostalimi strukturami nujnimi za delovanje kluba.

35. člen

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti njegov namestnik ter v odsotnosti obeh tajnik kluba.

36. člen

Izvršni odbor je sklepčen, če je na sejah navzočih najmanj polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

V primeru izpraznjenih mest lahko izvršni odbor kooptira v svoj sestav največ trinajst članov.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

37. člen

Mandat predsedniku in članom izvršnega odbora ter drugim organom kluba traja štiri leta, in so lahko večkrat zapored izvoljeni.

V.III. Nadzorni odbor

38. člen

Nadzorni odbor kluba šteje tri člane, ki jih imenuje občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

39. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med dvema občnima zboroma in da vrši nadzor nad finančnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno poročati na rednih sejah.

40. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Delo nadzornega odbora vodi predsednik nadzornega odbora.

V.IV. Disciplinska komisija

41 člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. Izvoljeni so na občnem zboru za mandatno dobo štirih let. Disciplinska komisija:

1. sprejema zahteve za uvedbo disciplinskega postopka;

2. vodi disciplinski postopek po posebnem pravilniku;

3. odloča na prvi stopnji in izreka ukrepe;

4. vodi evidenco o izrečenih ukrepih.

42. člen

Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Delo disciplinske komisije vodi predsednik disciplinske komisije, ki je hkrati tudi član Izvršnega odbora.

43. člen

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka poda v pisni obliki predsednik kluba na lastno pobudo, organ kluba ali član kluba. Disciplinsko odgovornost, ukrepe in postopek določa disciplinski pravilnik kluba.

Za svoje delo je komisija odgovorna izvršnemu odboru in občnemu zboru. Pritožbe zoper odločitve disciplinske komisije obravnava izvršni odbor kot drugostopenjski organ.

44. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

1. kršitve določb pravil;

2. nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij

v klubu;

3. neizvrševanje sklepov organov kluba;

4. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

45. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

1. opomin;

2. javni opomin;

3. denarna kazen

4. izključitev.

V.V. Tehnična komisija

46. člen

Tehnično komisijo sestavljajo tajnik, operativci, hišnik, vodja mladinskega programa in vsi trenerji. Predsednik, tajnik in operativec so izvoljeni na občnem zboru za mandatno dobo štirih let. Tehnična  komisija:

1. sprejema program strokovnega dela v klubu;

2. izvršnemu odboru in predsedniku predlaga sestav trenerjev;

3. vodi administrativno tehnične zadeve v klubu

47. člen

Delo tehnične komisije vodi predsednik tehnične komisije, ki je hkrati tudi član Izvršnega odbora.

V.VI. Predsednik kluba

48 člen

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo štirih let.

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s pravili kluba in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

V.VII. Namestnik predsednika

49. člen

Namestnik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini, in sicer v odsotnosti predsednika. Namestnik predsednika kluba predsedniku kluba pomaga pri nalogah navedenih v 32., 34,  in 48. členu teh pravil.

V.VIII. Predsednik tehnične komisije

50. člen

Opravlja naloge iz 46 člena teh pravil in je voljen je za dobo dveh let.

V.IX.Blagajnik kluba

51. člen

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Blagajnika izvoli občni zbor za dobo štirih let.

V.X. Predstavnik disciplinske komisije

52. člen

Poleg nalog iz 41., 42., 43., 44. in 45 člena teh pravil je njegova naloga skrb za red in disciplino tako med igralci kot med trenerji. Voljen je za dobo štirih let.

V.XI. Člani

53. člen

V Izvršni odbor je imenovanih do trinajst članov. Imenuje jih izvršni odbor kluba, in sicer za dobo štirih let.

54. člen

Naloge članov so:

  1. skrb za reklamiranje kluba tako doma kot v tujini;

  2. izvršnemu odboru lahko predlaga ustanovitev komisije za marketing s konkretnimi imeni članov komisije,

  3. skrb za to, da igrišče s spremljajočimi objekti ustreza pravilniku o licenciranju nogometnih klubov, pravilniku o pogojih za tekmovanje Nogometne zveze Slovenije in pravilniku o pogojih za tekmovanje Medobčinske nogometne zveze za Gorenjsko – Kranj.

V.XII. Svet staršev

55. člen

Svet staršev lahko na pobudo tehnične komisije, trenerjev mlajših kategorij, igralcev mlajših kategorij ali članov kluba ustanovi izvršni odbor kluba. Svet staršev daje pobude in predloge za delo kluba. Svet staršev izmed sebe izvoli predsednika, ki je zadolžen za koordinacijo med izvršnim odborom kluba in starši.

VI. FINANCIRANJE KLUBA

56 člen

Klub pridobiva finančna sredstva za svoje poslovanje:

1. z vpisnino in članarino,

2. iz proračunskih sredstev občine, republike in športne zveze,

3. z drugimi dotacijami,

4. z dobičkom od prireditev in reklam,

5. z darili in

6. drugimi dohodki.

57. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme izvršni odbor.

58. člen

Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem kluba upravlja izvršni odbor.

Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin kluba odloča občni zbor kluba.

59. člen

Finančno poslovanje kluba se odvija transakcijskega računa odprtega pri Poštni banki Slovenije. Finančne in materialne liste podpisujejo člani kluba, ki jih pooblasti predsednik kluba.

60. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

VII. Prenehanje kluba

61. člen

Klub preneha obstajati:

1. po sklepu občnega zbora oz. vsaj dveh tretjin članov kluba,

2. po odločbi pristojnega državnega organa o prepovedi dela,

3. v primeru zmanjšanja članov društva pod 10 članov in

4. če za delo kluba ni pogojev.

VIII. Končne določbe

62. člen

V skladu s temi pravili ima klub še naslednje splošne akte:

1. disciplinski pravilnik,

2. pravilnik o finančno materialnem poslovanju

3. pravilnik o nagrajevanju ter

4. pravilnike komisij ustanovljenih s strani izvršnega odbora.

Splošni akti iz tega člena morajo biti sprejeti najkasneje v roku šest mesecev po sprejemu teh pravil. Sprejme jih izvršni odbor.

63. člen

V primeru prenehanja kluba pripadajo njegova sredstva Krajevni skupnosti Orehek – Drulovka.

64. člen

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila nogometnega kluba Zarica z dne 12. 06. 2004.

65. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih  sprejme občni zbor nogometnega kluba Kranj in ko jih potrdi Upravna enota Kranj.

 

V Kranju, dne 15. 12. 2006.

Predsednik kluba

MIRO VODAN